Cadw gwenyn

Nid yw cadw gwenyn yn anodd ac mae sawl ffynhonnell wybodaeth ar gael i’r rhai dibrofiad. Y ffordd orau i ddysgu yw gan wenynwyr profiadol a dylai’r rhai dibrofiad ymuno â’r gymdeithas cadw gwenyn leol a mynychu cwrs cychwynnol ar gadw gwenyn. Neu, gellwch hefyd fynd ar ein cyrsiau sy’n rhoi blas i chi ar beth i’w ddisgwyl fel gwenynwr.

Y Gwenyn

Mae nifer o rywogaethau o wenyn wedi eu cludo i’r DU dros y blynyddoedd, am resymau dofder a faint o fêl a gynhyrchir. Er hyn mae croesfridio yn aml yn golygu bod nodweddion buddiol yn cael eu colli a rhai eraill negyddol yn datblygu. Bellach mae awydd i ddiogelu’r gwenyn tywyll Ewropeaidd cynhenid, yr Apis Mellifera Mellifera. Cytunir mae’r wenynen hon yw’r un fwyaf addas i’n hamgylchedd ni ac felly rydym yn argymell i chi gael eich gwenyn yn lleol, yn ddelfrydol trwy eich cymdeithas cadw gwenyn leol.

Fel arfer bydd gwenynwr yn cychwyn gyda chnewyllyn, sef nythfa fach gyda brenhines newydd sydd yn dodwy. Dylid sicrhau nad oes unrhyw afiechydon ymysg y gwenyn. Fel rheol mae’r gwenyn hyn ar gael rhwng Mai a Mehefin. Fel arall gellwch brynu nythfa neu haid lawn.

 Yr Offer

Gellir cadw gwenyn mewn amryw o leoedd, gan gynnwys gerddi, yn y to neu gornel cae. Os nad oes gennych le addas adref gall eich cymdeithas leol roi cymorth i chi ddod o hyd i alotiad gwenynfa.

 • Yr offer sylfaenol sydd ei angen arnoch yw :
 • Dillad arbennig, megis siwt wenyn sy’n cynnwys het a mwgwd, menig a wellingtons.
 • Mygwr i ddofi’r gwenyn.
 • Teclyn i agor y cwch gwenyn / gwenynfa.
 • Cwch gwenyn. Yr un mwyaf cyffredin yn y DU yw’r Cwch Gwenyn Cenedlaethol
 Mae’r Cwch Gwenyn Cenedlaethol yn cynnwys:
 • To: I gadw’r haid yn sych
 • Bwrdd coron: Bwrdd gydag un neu fwy o dyllau er mwyn awyru, bwydo neu lanhau’r gwenyn. Mae hwn yn eistedd ar ben y bocsys
 • Siwper : un neu fwy o focsys ble gall y gwenyn gadw’r mêl
 • Gril atal y frenhines: gril gyda bylchau pwrpasol sy’n caniatau i’r gwenyn gweithio fynd trwodd ond nid y frenhines.
 • Blwch dodwy: I’r frenhines gael dodwy ei hwyau
 • Llawr: Hambwrdd gyda mynedfa i’r gwenyn, gyda rhwyll fel sylfaen.
 • Blocyn mynedfa: Arbed mynediad i mewn i’r cwch.

Mae’r blychau dodwy a siwper yn cynnwys hyd at 10 neu 11 o fframiau pren. Mae’r rhain yn dal haenau tenau o gwyr mewn ffurf cell (y sylfaen). Mae’r gwenyn yn cynhyrchu ac yn adeiladu eu celloedd cwyr ar y sylfaen hwn ac mae’r frenhines yn dodwy ei hwyau yn fframiau y blwch dodwy. Mae’r gwenyn gweithio yn casglu’r neithdar o’r siwperau uwchben y gril atal y frenhines.

Dysgwch mwy am helpu gwenyn yn ein taflenni: Magu murmur yn yr ardd a Bwydo’r gwenyn.